Afsnit 1557 Ikke-diskriminationsmeddelelse

Forbehold
Deltag i Whitman-Walker Health Family Kan du lide den rigtige pasform? Nu er det hurtigere end nogensinde at blive med! Læs mere

Whitman-Walker Health (“WWH”) overholder Section 1557 Nondiscrimination Notice og diskriminerer ikke på grundlag af race, hudfarve, religion, køn, civilstand, seksuel orientering, kønsidentitet eller udtryk, engelsk sprogfærdighed, national oprindelse, alder, handicap, veteranstatus eller enhver anden status beskyttet ved lov.
  • WWH tilbyder sproghjælpstjenester til dem med begrænset engelskkundskab (LEP), herunder detaljer om, hvordan man får sådanne hjælpemidler og tjenester.
  • WWH leverer passende hjælpemidler og tjenester til personer med handicap, herunder detaljer om, hvordan man får sådanne hjælpemidler og tjenester.
  • WWH har udpeget sin Director of Compliance som compliance-koordinator. Du kan kontakte Compliance Department via mail på 1377 R St. NW, Washington, DC 20009 på telefon 202.745.7000.
  • WWH har vedtaget klageprocedurer, herunder oplysninger om, hvordan en person kan indgive en klage. Kontakt venligst WWH Compliance Department for at få en kopi af klagepolitikken og -procedurerne.
  • Enkeltpersoner kan indgive en diskriminationsklager med Kontoret for Borgerlige Rettigheder.

 

Español (spansk)ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-368-1019 (TTY:
1-800-537-7697).

 

አማርኛ (amharisk)ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች ፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-800-368-1019 (መስማት ለተሳናቸው: 1-800-537-7697).

 

Français (fransk)OBS: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés download. Appelez le 1-800-368-1019
(ATS: 1-800-537-7697).

 

繁體 中文 (kinesisk)注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-368-1019 (TTY1-800-537-7697.

 

Português (portugisisk)ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

 

русский (russisk)ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-368-1019 (telefoni:
1-800-537-7697).

 

Deutsch (tysk)ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-800-368-1019
(TTY: 1-800-537-7697).

 

Tiếng Việt (vietnamesisk)CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, cóc các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

 

العربية (arabisk)ملحوظة: إذا كنت تتحدث العربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافار لك بان . اتصل على الرقم 1-800-368-1019 (هاتف الصم والبكم:
1-800-537-7697)

 

हिंदी (hindi)ध्यान द €: य € द आप € हदी बोलते ह € तो आपके िलए मुफ्त म € भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह € 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697). पर
कॉल कर€।

 

한국어 (koreansk)주의: 한국어 를 사용 하시는 경우, 언어 지원 서비스 를 무료 로 이용하실 수 있습니다. 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697) giver mulighed for at vælge mellem.

 

FilippinskPAUNAWA: Kung nagsasalita som tagalog, maaari kang gumamit ng og serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa
1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

 

Tagalog (Tagalog)1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697): XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX (TTY: XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX)

 

bahasa indonesien (indonesisk)PERHATIAN: Jika Anda berbicara dalam Bahasa Indonesia, layanan bantuan bahasa akan tersedia secara gratis. Hubungi 1-800-368-1019
(TTY: 1-800-537-7697).

 

Urdu (urdu)خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں, أور کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں. کال 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

 

    Lad os holde kontakten

    Få de seneste Whitman-Walker Health community nyheder leveret til din indbakke!